Yokohama yokuran no shinkei; Hashimoto Gyokuransai zukaku; Ōizumi Kanegorō chōkō.; Title from text: Yokohama ichiran no shinkei Image University of Michigan Public content