Αθηνα, σχεδιο ποληος, 1:7.500 = Athens, city plan, 1:7.500 image princeton restricted

Tools